Staff ID Time Room
Prof. ZHANG Yifan 2024-04-23 15:30 to 2024-04-23 17:30 916
Prof. ZHANG Yifan 2024-04-29 15:30 to 2024-04-29 17:30 916